Rechtsgebied

Nieuw item

Familierecht

  • Kinderen : hun verblijf, domicilie, onderhoudsgeld voor hen, omgangsrecht met deze kinderen, kinderbijslag.
  • Partners onderling : relatieproblemen tussen gehuwden en samenwonenden, echtscheiding, onderhoudsgelden onderling, verdeling van goederen tussen beiden
  • Grootouders : hun recht op contact met de kleinkinderen
  • Echtscheiding : de verschillende manieren waarop men uit de echt kan scheiden worden u toegelicht, o.m. het verschil tussen echtscheiding door onderlinge toestemming (waarvoor het vereiste onderling contract door mijn kantoor kan worden opgemaakt) en echtscheiding op grond van de onherstelbare ontwrichting.
  • Erfeniskwesties

MEER INFO

Anker

[Familierecht]

Anker

[]

Huurcontracten

Opstellen van huurcontracten conform de wettelijke voorschriften, oplossen van geschillen inzake huurcontracten bijvoorbeeld bij het niet-betalen van huurgelden of huurwaarborg, het voorkomen van huurschade : er wordt samen met u besproken hoe de voorliggende problematiek best wordt aangepakt bijvoorbeeld door aanmaning, of oproeping in verzoening of een eigenlijke procedure voor het Vredegerecht

Meer info

Nieuw item
Anker

[Huurcontracten]

Anker

[]

Nieuw item

Aanneming & bouwproblemen

De bouw of verbouwing van een onroerend goed brengt vaak problemen met zich mee, discussies tussen aannemer en bouwheer omtrent de aansprakelijkheid voor schadegevallen zijn vaak het gevolg ervan, ook de architect kan terzake betrokken worden : samen met u wordt besproken of een procedure meteen noodzakelijk is dan wel een minnelijke schikking kan worden bewerkstelligd. De tussenkomst van een gerechtelijk expert is soms de oplossing. Veelal zijn de partijen verzekerd voor schadegevallen in dat verband, waarbij de rechtsbijstand binnen de verzekeringspolis dan de kosten van uw advocaat kan dekken.

Meer info

Anker

[Aanneming]

Anker

[]

Verkeer

Burgers worden veelvuldig geconfronteerd met de meest ingewikkelde verkeerssituaties en verkeersboetes zijn aan niemand onbekend ; het kan van belang zijn dat een advocaat u helpt bij het bepalen van een standpunt tegenover een verkeersovertreding en zulks van bij de aanvang, zodat uw dossier bij het parket (die over uw vervolging voor de rechtbank beslist) op een correcte manier wordt opgestart. Betrokkenheid in een ongeval, brengt ook soms discussie over al dan niet aansprakelijkheid met zich mee, waarbij mijn kantoor u zeker kan helpen en passend advies kan geven. Zo de zaak voor de rechtbank komt, help ik u graag voor uw verdediging in samenspraak met uzelf.

meer info

Nieuw item
Anker

[Verkeer]

Anker

[]

Nieuw item

Fout en schadevergoeding

Door de fout of nalatigheid van een persoon, of de overheid, kan iemand al dan niet ernstige schade lijden ; dit kan in een verkeersongeval maar ook in tal van andere omstandigheden, ik denk bijvoorbeeld aan een valpartij bij ijzel of sneeuw, letsels die men oploopt bij een aanval door een dier, letsels dewelke een kind oploopt als het onder de hoede staat van leraren of jeugdleiders, letsels die men oploopt bij een hevige discussie met een derde persoon, enz…die schade wenst men vergoed te krijgen : de aansprakelijkheid moet worden vastgelegd en de schade moet worden becijferd ; hiertoe zal mijn kantoor u graag advies verlenen en zo nodig bijstaan in een procedure daaromtrent. Meer info over advies aansprakelijkheid schade bij ongeval ..

meer info

Anker

[Fout en schadevergoeding]

Anker

[]

Invorderingen van openstaande facturen

In deze tijden van crisis stellen we meer en meer vast dat betalingen van facturen minder vlot verlopen. Ik maan dan ook, op uw verzoek en in samenspraak met uzelf, de debiteur in kwestie aan om binnen de acht dagen het openstaande saldo te betalen, bij gebreke waaraan kan gedagvaard worden voor de rechtbank.

Slechts een vonnis waarbij de verplichting tot betaling wordt vastgelegd, vonnis uitgaand van de rechtbank, overhaalt sommige debiteuren uiteindelijk te betalen, vermits zulk een vonnis dwingend is en moet worden nageleefd. Het is belangrijk dit alles kordaat en duidelijk op te volgen, zodat binnen de kortste keren betaling wordt bekomen. Langdurig uitstel leidt er soms toe dat geen betaling meer kan bekomen worden omdat de debiteur totaal onvermogend is geworden.

meer info

Nieuw item
Anker

[Openstaande facturen]

Anker

[]

Nieuw item

Factuurvoorwaarden

Goede factuurvoorwaarden zijn een leiddraad voor elke onderneming, klein of groot ; zij maken dat de voorwaarden waaronder men contracteert met derden duidelijk afgelijnd zijn en dat de contractspartijen weten waaraan zich te houden als er iets misloopt in de samenwerking met uw firma. Ik maak die factuurvoorwaarden graag voor u, op maat van uw onderneming.

meer info

Anker

[Factuurvoorwaarden]

Anker

[]

Opstellen en naleven van andere contracten

In onze huidige samenleving sluiten wij allen frequent allerlei contracten zo o.m. als consument bij allerlei aankopen, het aangaan van leningen, kredieten allerhande, het boeken van reizen en dergelijke meer.

Ook hier is het van groot belang dat u weet van bij de aanvang wat uw rechten en plichten zijn, dat u de verjaringstermijn in de gaten houdt (bij reizen bijvoorbeeld is dat één jaar) en dat u bij het ontstaan van een geschil juist reageert bij wijze van aanmaning. Bij dit alles help ik u graag en geef passend advies

MEER INFO

Nieuw item
Anker

[Opstellen en naleven van andere contracten]

Anker

[]

Nieuw item

Andere materies

Hoger werden slechts enkele materies vermeld waarin mijn kantoor onderlegd is en vaak tussenkomt ; mijn kantoor behandelt evident nog tal van andere dossiers, die evenzeer met de grootste nauwkeurigheid worden opgevolgd ;

U zult willen begrijpen dat op deze website niet alles tot in detail kan worden aangehaald en beschreven; u kan evident altijd inzake andere materies mijn kantoor contacteren en we bekijken dan hoe ik u best kan helpen ; zo nodig kan ik u altijd een andere confrater aanbevelen die u best verder kan helpen, dit overleggen we dan samen. Het belangrijkste is dat u als cliënt goed wordt geholpen en uw vraag of probleem opgelost ziet.

CONTACTEER ONS VOOR AL UW VRAGEN

Anker

[Andere materies]