Bouwproblemen

De bouw of verbouwing van een onroerend goed brengt vaak problemen met zich mee : denken we maar aan vochtproblemen binnen de muren van een pand, die zeer zware schade kunnen veroorzaken. De oorzaak ervan opsporen is niet evident, zodat vaak de betrokken aannemer en architect de schuld naar mekaar toeschuiven ; de bouwheer zit wel opgezadeld met de gebreken en moet zoeken naar een oplossing voor zijn bouwgeschil.

Andere gevallen zijn bijvoorbeeld het niet waterdicht zijn van daken (vaak platte daken), of ook nog aannemers die gewoon hun opdracht niet afwerken en na een zekere tijd hun kat sturen naar de werf , of werk afleveren van zeer slechte kwaliteit.

De architect dan weer houdt soms onvoldoende toezicht, met alle gevolgen vandien.

Ik bekijk graag als advocaat met u hoe we dat best aanpakken ; een bijeenkomst en bespreking met alle betrokken partijen is in sommige gevallen mogelijk, andere toestanden vereisen het vatten van de rechtbank.

Voor de Gentse ruime regio is de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, bevoegd voor deze procedures.

Rechtbank inschakelen voor uw bouwprobleem?

De rechtbank stelt in deze situaties vaak een deskundige aan die, in opdracht van de rechtbank, een oplossing zoekt voor de gebreken en overlegt met alle betrokkenen om het gebrek in der minne tot een goed einde te brengen.

Zo nodig, stelt de deskundige een verslag op over zijn bevindingen en velt de rechtbank dan een oordeel over de aansprakelijkheden, gedeeld tussen verschillende partijen of niet, in een eindvonnis over de voorgelegde discussie.

In elk stadium wordt hier in mijn advocatenkantoor overlegd hoe het dossier verder wordt aangepakt en afgehandeld.

Rechtsbijstand... Wie zal dat betalen?

Veelal zijn de partijen verzekerd voor schadegevallen in dat verband, waarbij de rechtsbijstand binnen de verzekeringspolis dan de kosten van uw advocaat kan dekken.

Belangrijk is dat de keuze van advocaat vrij is en dat nooit een advocaat door de verzekeraar aan u kan worden opgedrongen.

U beslist zelf welke advocaat u zal helpen en verdedigen.