Privacybeleid

Privacybeleid in het advocatenkantoor BVBA Isabelle De Clercq

Om mijn taak op professionele wijze te kunnen uitvoeren, is het nodig over persoonlijke gegevens te beschikken van mijn cliënten. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de diensten van het kantoor van advocaat Isabelle De Clercq. Hierna geef ik meer uitleg over de wijze waarop deze gegevens worden gebruikt. Dit volgens de regels binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation. ( AVG/GDPR)

• Verwerkingsverantwoordelijke:
Advocaat Isabelle De Clercq is de verwerkingsverantwoordelijke binnen het advocatenkantoor BVBA Isabelle De Clercq, verantwoordelijkheden die voortvloeien uit art. 13 en 14 van de Algemene gegevensverordening (AVG).

• Doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens verwerkt worden.(GDPR art.13 lid 1c)
De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor de administratieve behandeling van de aan mijn kantoor toevertrouwde dossiers. Zij worden in geen enkel geval aangewend voor andere doeleinden.

• Wie kan uw persoonsgegevens inkijken, aanpassen en beheren? (GDPR art. 13 lid 1d)
Binnen het kantoor van advocaat De Clercq kunnen naast advocaat De Clercq, de rechtstreekse medewerkers toegang hebben tot deze gegevens. Voor deze personen geldt de volledige plicht tot geheimhouding.

• Hoe lang worden deze gegevens bewaard ?
Deze gegevens worden bewaard voor de hele looptijd van het dossier en tot vijf jaar na de archivering er van.

• Rechten van de betrokken personen.(GDPR art.13 lid2b)
U heeft het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die het advocaten kantoor over uw persoon bijhoudt. Hiervoor kan u steeds terecht bij Advocaat Isabelle De Clercq.

  • U heeft het recht om uw gegevens te (laten) verbeteren.
  • U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen. Indien u hiervoor kiest, kan onze dienstverlening niet meer verder gezet worden en betekent dit de onmiddellijke stopzetting van het dossier. De gegevens die in de periode voor dit wissen werden verwerkt blijven rechtmatig geldig.

  • U heeft het recht om uw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand, met als doel deze over te dragen aan derden.

• De toezichthoudende autoriteit: Voor alle uw vragen en opmerkingen kan u steeds terecht bij Privacycommissie
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
Comission@privacycommission.be

• Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens. ( GDPR art.13 lid 2e)
De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om de diensten aan te bieden waarop de cliënt recht heeft bij het verdedigen/behartigen van zijn/haar belangen.

• Door het toevertrouwen van zijn/haar dossier aan het kantoor van Advocaat Isabelle De Clercq gaat de cliënt akkoord met het opnemen en verwerken van persoonlijke gegevens, nodig voor de behandeling van zijn/haar zaak.