Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten geleverd door het advocatenkantoor EBVBA Isabelle DE CLERCQ, ondernemingsnummer 0832.085.202.

2. Aanrekening erelonen en voorschotten:
De door advocaat DE CLERCQ gevraagde erelonen en voorschotten zijn betaalbaar op 15 dagen, tenzij anders vermeld. Bij gebrek aan tijdige betaling van de gevorderde erelonen en/of kantoorkosten op de vervaldag, zijn zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd ten belope van 10 % op jaarbasis; evengoed is onder dezelfde voorwaarden een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % op de openstaande sommen.

Protest tegen gevraagde tussenstaten of eindereloonstaten of tegen gevraagde voorschotten, dienen binnen de twee weken na ontvangst ervan aangetekend te worden geprotesteerd en met vermelding van de reden waarom de consument niet akkoord kan gaan met de ereloonstaat of tussenstaat of het gevraagde voorschot.

Derdengelden die bij advocaat DE CLERCQ aanwezig zijn in een dossier, kunnen aangewend worden ter compensatie van openstaande ereloonstaten of voorschotten of tussenstaten of nog te factureren erelonen of kantoorkosten.

De cliënt wordt evident wel vooraf van deze compensatie verwittigd.

Advocaat DE CLERCQ behoudt zich het recht voor om het verder verlenen van prestaties op te schorten met een redelijke termijn bij niet-tijdige betaling van de gevraagde ereloonstaten of gevraagde voorschotten.

Eventueel kan advocaat DE CLERCQ in die omstandigheden ook haar dienstenverlening stopzetten.

3. Aansprakelijkheid:
Wat betreft de aansprakelijkheid, wordt de aansprakelijkheid hoe dan ook beperkt tot de bedragen dewelke bij toepassing van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (zie rubriek dienstenwet) worden uitbetaald.

Dit betreft dus zowel de contractuele als extracontractuele aansprakelijkheid en het gaat dan ook over iedere vorm van verlies of schade in hoofde van de cliënt.

Mocht geen vergoeding kunnen gebeuren in het kader van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van advocaat DE CLERCQ beperkt tot driemaal het aan advocaat DE CLERCQ betaalde ereloon.

De cliënt staat zelf in voor de volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem of haar aan advocaat DE CLERCQ verleende informatie; voor gebrekkige informatie kan advocaat DE CLERCQ niet aansprakelijk zijn.

Het advocatenkantoor DE CLERCQ zal niet aansprakelijk zijn voor verliezen of schade veroorzaakt door de handelingen of nalatigheden of iedere andere houding in hoofde van de klant of diens aangestelde.

Advocaat DE CLERCQ is ook niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden dewelke worden ingeschakeld in dossiers, ook al worden deze prestaties aan het advocatenkantoor aangerekend. Men denkt hier dan aan de tussenkomsten van deskundigen, gerechtsdeurwaarders en dergelijke meer.

4. Beëindiging dossier:
Zowel de cliënt als advocaat DE CLERCQ kunnen ten allen tijde zonder schadevergoeding een einde maken aan de samenwerking. Advocaat DE CLERCQ maakt dan haar eindstaat op tot aan de beëindiging van het dossier en kan daarvoor geen enkele vorm van schadevergoeding aanrekenen. 
Advocaat DE CLERCQ bezorgt dan ook de stukken van het dossier terug aan de cliënt.  
Bij beëindiging van de behandeling van het dossier worden de stukken van dit dossier gedurende 5 jaar door advocaat DE CLERCQ bewaard, zodra deze periode is afgelopen, heeft het kantoor van advocaat DE CLERCQ het recht om het dossier en de stukken ervan te vernietigen.

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank:
Partijen komen overeen dat het Belgische recht exclusief van toepassing is op deze algemene voorwaarden en op elke overeenkomst waarop deze betrekking hebben en op de opdracht naar advocaat DE CLERCQ in het algemeen.

De rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, zullen bevoegd zijn voor alle geschillen omtrent deze algemene voorwaarden of de overeenkomsten waarop zij betrekking hebben. Ook de ombudsdienst van de balie kan worden aangesproken. ( zie rubriek Dienstenwet)

Mocht er één of meerdere bedingen van onderhavige algemene voorwaarden ongeldig of nietig zijn, dan blijven de andere bedingen van deze algemene voorwaarden onverminderd volledig geldig en kunnen deze worden afgedwongen.