Dienstenwet

1. Algemeen
Uw dossier hebt u toevertrouwd aan advocaat Isabelle DE CLERCQ. Advocaat Isabelle DE CLERCQ is advocaat in België en is ingeschreven aan de Balie van Gent. De kantoren van de Balie Gent zijn gelegen te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.
Het kantoor van advocaat DE CLERCQ is gevestigd te 9031 Drongen, Pieter Hellebautstraat 16 en aldaar baat Isabelle DE CLERCQ het kantoor uit onder de vorm van een BVBA (Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid).
De zetel van de EBVBA Isabelle DE CLERCQ is gevestigd te 9031 Drongen, Pieter Hellebautstraat 16. Het ondernemingsnummer van het kantoor van advocaat DE CLERCQ is 0832.085.202.
Per e-mail kan u advocaat DE CLERCQ altijd bereiken via advocaat@idc-law.be, Via telefoon op het nummer 09-216 60 44 en via fax op het nummer 09-216 60 49.
De beroepsaansprakelijkheid van advocaat Isabelle DE CLERCQ is verzekerd bij AMLIN EUROPE NV en medeverzekeraar ZURICH INSURANCE en KBC VERZEKERINGEN. De polis beroepsaansprakelijkheid werd gesloten door de Orde van Vlaamse Balies en dit voor alle advocaten.
Alle advocaten zijn gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering vanaf hun inschrijving op het tableau of op de lijst van advocaten – stagiaires.
De verzekering geldt voor de contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van fouten of nalatigheid in de beroepsuitoefening. De beroepsaansprakelijkheid geldt niet voor schade die voortvloeit uit activiteiten die vreemd zijn aan de beroepsuitoefening. Wanneer stukken of documenten die toevertrouwd zijn aan het advocatenkantoor DE CLERCQ, worden gestolen, beschadigd of verloren gedaan, geldt de verzekering ook (inclusief voor de kosten van wedersamenstelling van het dossier).
De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid is verzekerd ten belope van een bedrag van 1.250.000 EUR per schadegeval.
De cliënten aanvaarden dat deze dekking volstaat. Er is ook een verzekering voor insolvabiliteit van advocaten afgesloten bij NV AMLIN. Per schadegeval is de maximale dekking € 125.000. Maximaal wordt € 625.000 per advocaat gedekt. Er is enkel dekking in België.
Voor deze polis komt een verzekeringsmakelaar tussen, namelijk makelaar VAN BREDA dewelke te bereiken is via ordevlaamsebalies@vanbreda.be
Voornoemd verzekeraar AMLIN is gevestigd te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 9.noemde makelaar – tussenpersoon VAN BREDA RISK & BENEFITS is gevestigd te 2140 Antwerpen, Plantin & Moretuslei 297 (tel. 03/217.67.67).
Alle informatie omtrent de verzekering kan ook bekomen worden bij de balie ( zie punt 3)

2. Dienstverlening:
U kan bij advocaat Isabelle DE CLERCQ terecht voor ondermeer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij gerechtelijke procedures en bemiddeling.
Advocaat DE CLERCQ is erkend bemiddelaar.
De specifiek rechtsdomeinen waarin zij werkt, vindt u in een nadere rubriek in deze website. De algemene voorwaarden en bepalingen die advocaat Isabelle DE CLERCQ en haar kantoor hanteert, kan u raadplegen op haar website www.idc-law.be

3. Voor informatie of bij klachten:
Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan u advocaat Isabelle DE CLERCQ bereiken: via post op het adres: 9031 Drongen, Pieter Hellebautstraat 16, via fax op het nummer 09/216.60.49, via e-mail op het e-mailadres advocaat@idc-law.be, of via telefoon op het nummer 09/216.60.44.
De polis die de beroepsaansprakelijkheid van advocaat Isabelle DE CLERCQ verzekert verleent dekking in België.
U kan ook terecht bij de balie of bij de ombudsdienst ( zie verer). De overeenkomst die u maakt met advocaat Isabelle DE CLERCQ is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen bij de rechtbank zijn enkel de rechtbanken te Gent bevoegd.

4. Beroepsregels en gedragscodes
Als advocaat ingeschreven aan de Balie te Gent is advocaat Isabelle DE CLERCQ onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die kunnen geraadpleegd worden op de website www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van de eigen Gentse Balie die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be of opvraagbaar zijn in de kantoren van de Gentse Balie te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

5. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting:
Advocaat Isabelle DE CLERCQ is onderhevig aan de buitengerechtelijke geschillenbeslechting die van toepassing is ingevolge volgende gedragscode of reglement: arbitragebetwistingen van Balie Gent van 17 februari 2001 en de Codex van Balie Gent van 1 februari 2009. Meer informatie kunt u krijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij Balie Gent, Opgeëistenlaan 401, 9000 Gent.
In overeenstemming met het Wetboek van economisch recht kunnen aanvragen of klachten ook worden ingediend bij de ombudsdienst consumentengeschillen advocatuur, de entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten.
De ombudsdienst is opgenomen op de lijst van gekwalificeerde entiteiten die kan worden geraadpleegd op de website van de FOD Economie, KMO en Middenstand. De OCA is bevoegd voor klachten die betrekking hebben op de dienstverlening van de advocaat, klachten worden bij voorkeur online ingediend aan de hand van het elektronisch klachtenformulier, beschikbaar op http://oca.ligeca.be
Via deze link kunnen aanvullende gegevens van de OCA worden geraadpleegd. De OCA is gevestigd in de Staatsbladstraat 8 te 1000 Brussel.
kan meer informatie krijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website www.balie-gent.be