Ereloon

Kantoorkosten & erelonen

Een advocatenkantoor vraagt vergoeding voor twee posten :

 • Vooreerst de kantoorkosten zoals bijvoorbeeld :
  • aanleg dossier, boekhouding, archivering
  • telefoon, fax, kopies
  • briefwisseling, mails, typwerk besluiten, dagvaarding, verzoekschriften, verplaatsingskosten
  • gerechtskosten te betalen op de rechtbanken

Het gaat hier dus om de materiële kosten dewelke het opstarten, opvolgen en bijhouden van een dossier met zich meebrengt op een kantoor.

 • Verder het eigenlijke ereloon : dat is de vergoeding van de eigen prestaties als advocaat, waarbij concreet in rekening wordt gebracht hoeveel uren aan het behandelen van een dossier wordt besteed. Daarbij horen de consultaties, op kantoor en telefonisch, het opstellen van adviezen, het opstellen van dagvaarding, verzoekschrift of besluiten, het pleiten voor de rechtbank, de bijstand bij een bijeenkomst met expert of notaris, opzoekingen in rechtspraak of rechtsleer om het dossier zo goed mogelijk te stofferen en te documenteren enz…. Daaromtrent worden regelmatig voorschotten gevraagd naargelang het dossier vordert en wordt in samenspraak en op verzoek de evolutie van één en ander graag besproken. Evident speelt terzake bijvoorbeeld de omvang van de zaak, de duur ervan, de eventuele hoogdringendheid en de moeilijkheidsgraad een rol.
 • Als een dossier is afgehandeld, wordt een eindstaat opgemaakt, waarbij de betaalde provisies (voorschotten) worden verrekend, kantoorkosten en ereloon worden begroot en een te betalen eindsaldo wordt medegedeeld.
 • Vanaf 1 januari 2014 zijn advocaten wettelijk verplicht op hun erelonen en kantoorkosten 21% BTW aan te rekenen.
 • Voorschotten: voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak, kunnen één of meerdere voorschotten gevraagd worden. Een voorschot is een bedrag dat betaald wordt aan de advocaat, voorafgaand aan de eindafrekening. Bij de eindafrekening worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

Meer informatie mbt erelonen van een advocaat?

Nieuw item
Anker

[]