Huurcontracten

Hoe maak ik een geldig huurcontract? Hoe ver kan een huurder gaan om zijn huur niet te betalen?  Hoe pakken wij dit aan? Juridische aspecten bij een achterstallige huur. Wat met huurschade ? Wie is verantwoordelijk? Wat met pacht ?

Een ervaren Gentse advocaat uit de Gentse regio (Drongen) weet raad. Wenst u een advies : steeds welkom!

Verhuren van privé-woonsten: huizen, appartementen ...

De huurwetgeving voor privé-woonsten is zeer gedetailleerd geregeld in België.

Men moet zich aan strikte regels houden qua inhoud en vorm van het huurcontract; ieder huurcontract moet schriftelijk worden opgesteld en een plaatsbeschrijving moet aantonen dat het pand in goede staat verkeert; een huurcontract is in principe lopend voor negen jaar, en men kan de huurder gedurende die negen jaar slechts voor welbepaalde redenen vroeger opzeggen, zo bijvoorbeeld als men als eigenaar het gehuurde goed zelf wil gaan betrekken of dichte familie wil dat doen ; ook als men zware verbouwingen wil gaan doen aan het gehuurde pand, kan dit tot vroegere opzeg leiden.

Als de verhuurder de huurder ten onrechte opzegt, kan dit tot zware sancties leiden, zo onder meer het betalen van verschillende maanden huur als schadevergoeding aan de huurder.

Er is ook actueel de plicht tot registratie van ieder huurcontract, waarbij ook de verhuurder wordt gesanctioneerd als zulks niet gebeurt.

De huurwaarborg die een huurder stelt is in principe twee maand huur, in sommige gevallen kan dit drie maand zijn (als men bijvoorbeeld de borg afbetaalt).

De rechtbank bevoegd voor alle huurgeschillen is de Vrederechter van de plaats waar het gehuurde pand zich bevindt en de vordering kan daar worden ingeleid door een verzoekschrift ; de afhandeling bij de Vredegerechten verloopt doorgaans zeer vlot en efficiënt, zodat een huurgeschil dat dringend moet worden opgelost, ook een vlugge beslissing zal krijgen.

In Gent zijn er vijf vredegerechten, voor Drongen bijvoorbeeld is het Vredegerecht van het tweede kanton te Gent bevoegd, voor Wondelgem en Mariakerke is het Vredegerecht van het derde kanton te Gent bevoegd.

Voor Nevele en Vinderhoute is dan weer de Vrederechter te Zomergem bevoegd.

Doorgaans wacht men best niet te lang om een huurgeschil bij de Vrederechter aanhangig te maken ; als het gaat om huurachterstand, laat men die beter niet al te hoog oplopen, niet als verhuurder en ook niet als huurder ; best worden er wel eerst aanmaningen uitgestuurd, om te pogen in der minne tot een akkoord te komen ; loopt de huurachterstal echter op tot twee maanden, dan kan men gerechtelijk handelen.

Vreest men als eigenaar huurschade, dan wordt de zaak ook best kordaat aangepakt om erger te voorkomen.

Klaagt men als huurder aan dat een pand in slechte staat is, dan is het ook totaal onlogisch vele maanden te wachten vooraleer men de rechter vat ; door al te lang te wachten, toont men alleen maar aan dat het allemaal eigenlijk niet zo erg is en is men als huurder niet meer geloofwaardig.

Mijn kantoor beschikt ook over een geldig huurcontract als model, dat evident ter beschikking wordt gesteld.

Verhuren van een handelspand: winkels, kantoren, panden. Het handelshuurcontract.

Een ander type contract is een handelshuurcontract, waar het gaat om het huren of verhuren van handelspanden, om handel te drijven.

Dit is een totaal ander type contract, waarvan mijn kantoor eveneens een model kan ter beschikking stellen.

De wetgeving hier is zeer specifiek ; onder meer is het van belang te weten dat een handelshuur loopt voor negen jaar en dat men recht heeft als huurder op drie huurhernieuwingen van negen jaar, die men weliswaar binnen zeer strikte termijnen en onder een welbepaalde vorm moet aanvragen, op straffe van nietigheid van de aanvraag tot hernieuwing. Mijn kantoor kan u daar zeker bij adviseren.

Ook hier is de Vrederechter bevoegd voor geschillen rond een handelshuurcontract.

Het verpachten aan landbouwers en tuinbouwers: het pachtcontract.

Nog een andere vorm van huur is het pachtcontract, waar het gaat om het huren van landbouwbedrijven of landbouwterreinen ;

De pachter heeft tal van rechten en plichten een ook hier weer gelden zeer specifieke regels die gezamenlijk op mijn kantoor besproken kunnen worden.

Ook hier is de Vrederechter bevoegd voor geschillen tussen pachter en verpachter.

NOG VRAGEN OVER HUURCONTRACTEN?

Anker

[]

Anker

[]

Anker

[]